ابزار وبمستر

قیمت مصرف کننده

انواع پرده


توجه 1 : پرده دقیقا بر اساس عرض و ارتفاع اعلامی از طرف شما تولید میگردد

توجه 2 : در محاسبه قیمت پرده طبق تعرفه :

حداقل مساحت 1.5 مترمربع برای همه پرده ها

حداقل 2 متر برای پرده چوبی

پرده شید رول حداقل یک متر برای عرض و 2 متر برای ارتفاع

پرده لوردراپه حداقل یک  متر برای عرض و 1.5 متر برای ارتفاع و حداقل مساحت ۲ مترمربع محاسبه خواهد گردید.

 

ردیف موضوع واحد کد
1 پرده زیرا  مترمربع کد 70
2 پرده زیرا  مترمربع کدهای 71-72
3 پرده زیرا  مترمربع کدهای73
4 پرده زیرا  مترمربع کدهای 74-75-76
5 پرده زیرا  مترمربع کدهای 90-91-92-93-94-95-96-97
6 پرده زیرا چاپی مترمربع کد 95
7 پرده زیرا چاپی مترمربع کدهای450-451-452-453
8 پرده زیرا  مترمربع کدهای 1161الی1165
9 پرده زیرا  مترمربع کدهای 1111الی1114
10 پرده زیرا  مترمربع کدهای 1121الی1124
11 پرده زیرا  مترمربع کدهای 1131الی1134
12 پرده زیرا  مترمربع کدهای 1161الی1169
       
1 پرده سیلوئت مترمربع کد 60
2 پرده سیلوئت مترمربع کدهای 61 و 65
3 پرده سیلوئت مترمربع کد 62
4 پرده سیلوئت مترمربع کد 63
5 پرده سیلوئت مترمربع کد 64
6 پرده سیلوئت چاپی مترمربع کد 950 الی 953
       
1 پرده کرکره چوبی مترمربع عرض 25 میلیمتر
2 پرده کرکره چوبی مترمربع عرض 50 میلیمتر
3 پرده کرکره چوبی مترمربع عرض 50 میلیمتر نوار پهن
       
1 پرده کرکره فلزی 16 و25 میلیمتر مترمربع کد 40
2 پرده کرکره فلزی 16 و25 میلیمتر مترمربع کد 41و42
3 پرده کرکره فلزی 16 و25 میلیمتر مترمربع کد 43و44و45
       
1 پرده رومن گلدار مترمربع کد 86
2 پرده رومن طرح چوب مترمربع کد 85
3 پرده رومن چاپی مترمربع کد 2450
       
1 پرده باند مترمربع کد 80
2 پرده باند چاپی مترمربع کد 1951
       
1 پرده شید رول مترمربع آلبوم نیلوفر
2 پرده شید رول مترمربع آلبوم نیلوفر
3 پرده شید رول مترمربع آلبوم نیلوفر-فوم دار
4 پرده شید رول مترمربع آلبوم دریا-لاله و شقایق
5 پرده شید رول مترمربع آلبوم طبیعت
6 پرده شید رول مترمربع آلبوم چشم انداز
7 پرده شید رول مترمربع آلبوم یاس A
8 پرده شید رول مترمربع آلبوم یاس فوم دار B
9 پرده شید رول مترمربع اسکرین خورشیدی
10 پرده شید رول مترمربع اسکرین خورشیدی
11 پرده شید رول مترمربع اسکرین خورشیدی
       
1 پرده لوردراپه مترمربع کد 29
2 پرده لوردراپه مترمربع کد 30
       
1 پرده بامبو مترمربع کلاسور قهوه ای
2 پرده بامبو مترمربع کلاسور قرمز
3 پرده بامبو مترمربع کلاسور کرم
4 دوردوزی بامبو مترمربع همه کدها
       
1 پرده روز و شب مترمربع پرده یاس+پرده یاس
2 پرده روز و شب مترمربع پرده یاس+1510تا1519
3 پرده روز و شب مترمربع پرده یاس+1521تا1523
4 پرده روز و شب مترمربع پرده یاس+1531تا1535
5 پرده روز و شب مترمربع پرده یاس+1541تا1545
6 پرده روز و شب مترمربع پرده یاس+1551تا1554
7 پرده روز و شب مترمربع پرده یاس+1561تا1564
8 پرده روز و شب مترمربع پرده یاس+1571تا1573
9 پرده روز و شب مترمربع پرده یاس+چاپی
       
1 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 001-002-003-004-005
2 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 8
3 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 11-12-13
4 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 16-17-18-19-20-33
5 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 21-22-23
6 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 30
7 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 31-32
8 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 34
9 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 35-37-38
10 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 39-40
11 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 41-42-43
12 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 44-45-46
13 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 47-48-49-50
14 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 51-52-53
15 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 54-55-56-57-58-59-60
16 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70
17 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 71-72-73-74
18 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 75-76-77-78
19 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 88-89-90
20 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 91-92-93-94-95
21 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 96-97-98-99
22 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 100
23 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112
24 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 113
25 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 114-115-116-117
26 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 79
27 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 80
28 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 81-82-83-84-85
29 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 86-87
30 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 118-119-120
31 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 121-122-123
32 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 124-125-126-127-128-129
33 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 130-131-132-133-134-135-136-137
34 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 138-139
35 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 140-141
36 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 142-143
37 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 144-145-146
38 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 147-148-149-150-151-152
39 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 153-154
40 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 155
41 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 156-157-158-159
42 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 160
43 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 161-162-163
44 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 164-165
45 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 166-167
46 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 168-169-170-171-172-173
47 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 174
48 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 175-176-177-178-179
49 پرده زبرا ترکیه-سایه نگار مترمربع 180
       
1 پرده لوردراپه-سایه نگار مترمربع مدلهای ترمه-صبا-نگار-کمان
2 پرده لوردراپه-سایه نگار مترمربع ودلهای پیچک-دیبا-تاک
3 پرده لوردراپه-سایه نگار مترمربع لیلیوم-شاخه
       
1 فلزی مترمربع  
2 زبرا مترمربع  
3 شب و روز مترمربع  
       
1 زبراچاپی    
2 فلزی چاپی